Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia


Ogólne Warunki Ubezpieczenia AXA T.U. i R. S.A - wypis

Standardowe ubezpieczenie zawarte w cenie imprezy turystycznej obejmuje następujące ryzyka:

Koszty leczenia (KL)

ubezpieczenie KL zapewnia zwrot wydatków powstałych z tytułu m.in.: badań lekarskich przy nagłych zachorowaniach, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu ubezpieczonego, pobytu w szpitalu, podróży osoby towarzyszącej, powrotu do kraju itd. Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.: jazdy na quadach, jazdy na skuterach wodnych, nurkowania z aparatem powietrznym, chorób przewlekłych i nowotworowych, wenerycznych, AIDS, zdarzeń będących następstwem przestępstwa lub po spożyciu alkoholu, zażycia narkotyków. Suma ubezpieczenia dla osób wyjeżdżających do państw Europy wynosi równowartość w złotych 10.000 EUR istnieje możliwość podniesienia kwoty ubezpieczenia za dodatkową opłata do kwoty 15.000 EUR, 20.000 EUR lub 30.000 EUR. Koszty leczenia pokrywane są bezgotówkowo przez AXA. . Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie pokrywa kosztów w przypadku zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku jeśli powstały w wypadku umyślnego działania Uczestnika, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, działań wojennych itd.

Koszty ratownictwa (KR)

w zakresie standardowego ubezpieczenia mieszczą się również koszty ratownictwa do sumy 5.000 EUR

Amatorskie Sporty letnie i zimowe (AS)

sporty uprawiane rekreacyjnie w warunkach letnich lub zimowych, a w szczególności sporty takie jak: narciarstwo, snowboard, surfing, windsurfing, kitesurfing, a także wszelkiego rodzaju zajęcia teambulidingowe (np. paintball). Konieczne jest dodatkowe wykupienie ubezpieczenia ze zwiększona składką.

Sporty wysokiego ryzyka (SWR)

uprawianie sportów takich jak: sporty motorowe (quady, skutery śnieżne i inne pojazdy lądowe), sporty motorowodne (jazda na skuterze wodnym, nartach wodnych, motorówkach i inne sporty wodne, w których wykorzystywane są pojazdy motorowe), jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, sztuki walki wszelkiego rodzaju sporty obronne. Konieczne jest dodatkowe wykupienie ubezpieczenia ze zwiększona składką.

Assistance

ubezpieczenie pokrywa opiekę i pomoc przedstawicieli Towarzystwa Ubezpieczeniowego, zwrot kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej, pomoc i informację w przypadku przerwania podróży Ubezpieczonego itd. Powyższe świadczenie realizowane jest w ramach wartości ubezpieczenia Kosztów Leczenia.

Choroby Przewlekłe (CP)

ubezpieczenie standardowe nie obejmuje kosztów leczenia wraz z następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych. Konieczne jest dodatkowe wykupienie ubezpieczenia ze zwiększona składką.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)

ubezpieczenie obejmuje podstawowe świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub na wypadek śmierci. Suma ubezpieczenia NNW za 100 % uszczerbku na zdrowiu wynosi równowartość 2000 EUR, a świadczenie z tytułu śmierci równowartość 1000 EUR.

Bagaż podróżny (BP)

Suma ubezpieczenia wynosi do 200 EUR, ubezpieczenie obejmuje zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia rzeczy przeznaczonych do osobistego użytku ubezpieczonego – maksymalna wysokość ubezpieczenia bagażu to 400 EUR, przy czym ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych celowo przez Uczestnika lub osób za które ponosi on odpowiedzialność. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód polegających wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemników bagażu (waliz, kufrów, plecaków itp.). Ubezpieczeniu nie podlegają także m.in. pieniądze w gotówce, papiery wartościowe, karty płatnicze, biżuteria, dzieła sztuki, sprzęt profesjonalny, komputerowy, akcesoria samochodowe, sprzęt sportowy itp. Sprzęt audio-video, fotograficzny ubezpieczone są wyłącznie od ryzyka rabunku w przypadku noszenia ich przy sobie przy czym górną granicę odpowiedzialności z tytułu ww. szkody stanowi 50 % sumy ubezpieczenia. Każdy Uczestnik zabierający w podróż przedmioty wartościowe ma obowiązek ubezpieczyć taki bagaż we własnym zakresie. Centrum Alarmowe – AXA posiada, otwarte 24 godziny centrum alarmowe, gdzie należy natychmiast zgłaszać wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem i gdzie uzyskacie Państwo pomoc.

W przypadku rachunków opłaconych gotówkowo bez uprzedniego dokonania zgłoszenia do Centrali Alarmowej, ubezpieczony zostaje obciążony franszyzą redukcyjną w wysokości 60 EUR.

Telefony alarmowe: Centrala Alarmowa tel. 00 48 22 575 90 80, fax 00 48 22 575 90 82

Ważne! W przypadku gdy ubezpieczony sam pokrywa koszty drobnych usług medycznych i lekarstw ważne jest, aby wszystkie wydatki były udokumentowane rachunkami, w przeciwnym wypadku AXA może odmówić wypłaty odszkodowania. Procedura związana z wypłacaniem odszkodowań załatwiana jest bezpośrednio z AXA, zatem ani EasyTravel Sp. z o. o, ani inne biura nie będą dokonywały żadnych zwrotów z tytułu ubezpieczenia oraz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania. Uczestnik zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z pełnymi warunkami ubezpieczenia. Pełne warunki ubezpieczenia KL (wraz z ryzykiem chorób przewlekłych), Assistance, KR, NNW oraz bagażu podróżnego – OWU Kontynenty dostępne są na stronie http://www.easytravel.pl/files/vf/OWU_Kontynenty_zagranica_Umowa_Generalna.pdf

UBEZPIECZENIE ZWROTU KOSZTÓW REZYGNACJI

Jest to dodatkowe i nieobowiązkowe ubezpieczenie, gwarantujące zwrot kosztów rezygnacji w przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych niezależnych od Uczestnika – koszt ubezpieczenia wynosi 3% pełnej ceny wykupionej imprezy. W takim przypadku Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwraca koszty poniesione w związku z rezygnacją z następujących powodów: nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagła poważna choroba Uczestnika lub osoby bliskiej, śmierć Uczestnika albo członka najbliższej rodziny, poważna szkoda w mieniu Uczestnika powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub przestępstwa. Każdy taki przypadek winien być odpowiednio udokumentowany (raport z policji, zaświadczenie od niezależnego lekarza) a AXA zastrzega sobie prawo do zweryfikowania dokumentów oraz do powołania niezależnych od ubezpieczonego biegłych specjalistów. Wysokość odszkodowania w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej uzależniona jest od daty zgłoszenia rezygnacji w biurze podróży w stosunku do dnia rozpoczęcia imprezy i jest równa wysokości potrąceń dokonanych przez biuro podróży z tego tytułu, na podstawie warunków biura podróży EasyTravel Sp. z o. o dotyczących rezygnacji z imprezy, zawartych w umowie uczestnictwa w imprezie. Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości 80 % poniesionych, a nie zrefundowanych kosztów z zastrzeżeniem górnej granicy ceny imprezy na osobę – równowartości 4000 EUR. Klient ma możliwość wykupienia w biurze EasyTravel Sp. z o.o ubezpieczenia od kosztów rezygnacji gdzie Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości 100 % poniesionych kosztów z zastrzeżeniem górnej granicy ceny imprezy na osobę – równowartość 4000 EUR Uwaga! Ubezpieczenie kosztów rezygnacji musi nastąpić nie później niż do 5 dnia od daty zawarcia umowy w imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części – zaliczki). W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni, ubezpieczenie kosztów rezygnacji musi być zawarte w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie! Uczestnik zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z pełnymi warunkami ubezpieczenia. Pełne warunki ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy – OWU Kontynenty dostępne są na stronie http://www.easytravel.pl/files/vf/OWU_Kontynenty_zagranica_Umowa_Generalna.pdf