Warunki Uczestnictwa

Warunki Uczestnictwa


1. Warunki ogólne.

Klient oraz działalność EasyTravel sp. z o.o. Podlegają kodeksowi cywilnemu prawa polskiego, na podstawie ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami.

2. Umowa i płatności.

Stronami niniejszej umowy są EasyTravel sp. z o.o. Organizator imprezy (zwany dalej EasyTravel), oraz Klient, podpisujący umowę rezerwację. Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania jej przez Klienta i przedstawiciela EasyTravel. Za przedstawiciela EasyTravel uznaje się agenta działającego w imieniu i na rzecz EasyTravel. Podpisanie umowy-rezerwacji przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w imprezie organizowanej przez EasyTravel, chyba że zawarte zostały odmienne postanowienia. Za osobę odpowiedzialną uznaje się osobę dokonującą rezerwacji niezależnie od liczby osób zgłoszonych do imprezy. Osoba odpowiedzialna zobowiązuje się do przekazania wszelkich informacji dotyczących warunków uczestnictwa pozostałym uczestnikom imprezy, jak również przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za płatność związaną z uczestnictwem w imprezie. Osoba odpowiedzialna (Klient) w momencie podpisania umowy rezerwacji wpłaca 28% całkowitej ceny imprezy, a pozostałą kwotę wpłaca na 30 dni przed datą jej rozpoczęcia. W przypadku braku pełnej wpłaty w wyżej wymienionym terminie Organizator imprezy wezwie Osobę odpowiedzialną (Klienta) do wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy, odpowiedni termin do dokonania wpłaty nie krótszy niż 3 dni. Wezwanie może zostać dokonane również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym e-mail, telefon, SMS. Brak pełnej wpłaty po upływie terminu wskazanego w wezwaniu jest równoznaczny z rezygnacją z imprezy, łącznie z konsekwencjami potrącenia opłaty określonej w pkt. 5 niniejszych warunków.

W przypadku oferty typu „Last Minute” Klient jest zobowiązany do wpłacenia 100% ceny imprezy w momencie podpisywania umowy-rezerwacji. Wpłaty można dokonać wyłącznie bezpośrednio na konto bankowe EasyTravel.

3. Zmiany w umowie - rezerwacji.

Zmiana ceny imprezy może nastąpić, jeżeli EasyTravel udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:
• wzrost kosztów transportu,
• wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
• wzrost kosztów walut.
Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie w przypadku, gdy wpływ na podwyższenie ceny miała co najmniej jedna z następujących okoliczności: wzrost kosztów transportu lub wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub wzrost kursów walut. W przypadku podwyższenia ceny Organizator imprezy udokumentuje wpływ ww. okoliczności na podwyższenie ceny. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

4. Zniżki.

Wysokość zniżek dla dzieci jest określana każdorazowo indywidualnie i ściśle zależna jest od wieku dziecka. Do uzyskania zniżki przyjmuje się wiek dziecka z dnia ukończenia imprezy turystycznej. Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do podania wieku dzieci biorących udział w imprezie. Niezależnie pracownik EasyTravel ma prawo sprawdzić wiek dziecka na podstawie dokumentów osobistych. W przypadku niezgodności wieku dziecka z podanym w rezerwacji EasyTravel ma prawo naliczyć cenę imprezy zgodnie z rzeczywistym wiekiem dziecka.

5. Zmiana rezerwacji, rezygnacja uczestnika z imprezy turystycznej.

Klient ma prawo do dokonania zmiany w rezerwacji w zakresie osoby Uczestnika wyjazdu (imienia i nazwiska). Klient oraz osoba, która przyjmuje obowiązki Klienta ponoszą solidarną odpowiedzialność za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez EasyTravel w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej. EasyTravel powiadomi Klienta i osobę, która przyjmuje obowiązki Klienta o wysokości kosztów poniesionych w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej. Zmiana rezerwacji w zakresie osoby Uczestnika jest możliwa najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Klient w każdej chwili przed rozpoczęciem podróży ma prawo do rezygnacji z imprezy. Za rezygnację uważa się w szczególności odstąpienie przez Klienta od wyjazdu w danym terminie lub odstąpienie od zamiaru udania się w miejsce wynikające z programu. Rezygnacja wymaga złożenia jej w biurze EasyTravel lub do przedstawiciela EasyTravel w formie pisemnej. Niestawienie się na miejscu zbiórki lub niedotrzymanie warunków Umowy jest także traktowane jako rezygnacja z imprezy. W przypadku rezygnacji z imprezy EasyTravel ma prawo obciążyć Klienta faktycznymi kosztami jakie poniosło biuro w związku z rezygnacją Klienta z imprezy. W ramach Umowy zawartej przez EasyTravel z towarzystwem ubezpieczeniowym Klient może wykupić dla siebie ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Warunki takiego ubezpieczenia znajdują się w części poświęconej warunkom T.U., pkt 12.

EasyTravel podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości zawartej umowy – kształtują się następująco: • do 40 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 250 PLN/os.,
• od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu – do 20% ceny imprezy,
• od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu – do 30% ceny imprezy,
• od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny imprezy,
• od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu – do 70% ceny imprezy,
• od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu – do 80% ceny imprezy,
• na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej – do 90% ceny imprezy.
Powyższe historyczne potrącenia są przykładowymi wartościami, może zdarzyć się, że koszty te będą wyższe.

Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów biuro podróży może przystąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu, z którego Klient nie skorzystał. Jeżeli jedna z dwóch osób uczestniczących razem w imprezie rezygnuje, to druga z tych osób, która podróżować będzie samotnie, zobowiązana jest do uiszczenia jeszcze przed wyjazdem, opłaty odpowiadającej dodatkowi za pokój jednoosobowy. W przypadku imprez realizowanych samolotem rejsowym/ liniowym (nieczarterowym) powyższe warunki zmiany i rezygnacji nie znajdują zastosowania. Koszty zmian (terminu, uczestnika itp.) oraz rezygnacji naliczone przez biuro podróży będą uzależnione od kosztów naliczonych przez przewoźnika. Przed potwierdzeniem zmiany/rezygnacji należy się skontaktować z organizatorem w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu.

6. Prawo EasyTravel do odwołania imprezy.

Odwołanie imprezy może nastąpić do 14 dni przed jej rozpoczęciem. EasyTravel ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia Klienta o odwołaniu imprezy. Klient według swojego wyboru ma prawo do zwrotu wszystkich wpłaconych kwot na poczet imprezy bądź do udziału w imprezie zastępczej zaproponowanej przez EasyTravel.

7. Działanie siły wyższej.

EasyTravel ma prawo do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku zdarzeń, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności z powodu pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, strajku powszechnego, zamieszek powszechnych, innej naturalnej katastrofy, embargo, wojny lub z powodu innych okoliczności pozostających poza kontrolą EasyTravel.

8. Obowiązki uczestnika imprezy.

Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ze sobą w trakcie imprezy dokumentów podróży i paszportu lub innego dokumentu tożsamości honorowanego przez służby graniczne, który zachowuje ważność odpowiednio dla miejsca docelowego podróży (najczęściej 6 miesięcy do dnia zakończenia imprezy), posiadania dowodu rezerwacji (tam, gdzie jest on wymagany). Uczestnik zobowiązany jest do zawiadomienia EasyTravel w jak najszybszym terminie o okolicznościach mogących mieć związek z uczestnictwem w imprezie, takich jak: zmiana adresu, nazwiska, telefonu kontaktowego. W przypadku braku korekty powyższych danych uniemożliwiających wyjazd Uczestnikowi imprezy, EasyTravel nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie wymaganych formalności. Jeżeli Uczestnik imprezy nie wyjedzie na imprezę w wyznaczonym terminie z przyczyn nie leżących po stronie EasyTravel lub spóźni się na samolot, EasyTravel nie ma obowiązku zapewnienia mu dolotu do miejsca docelowego ani nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. W przypadku ewentualnych opóźnień w podróży EasyTravel nie pokrywa kosztów powstałych z tego tytułu. Uczestnik imprezy zobowiązany jest dostosować się do zaleceń związanych z realizacją imprezy, ustalonych przez EasyTravel lub przez przedstawiciela, linie lotnicze lub przewoźnika oraz respektować narzucone postanowienia w związku z transferem do/z ustalonego miejsca oraz pobytem w miejscu zakwaterowania. Uczestnik imprezy nie jest uprawniony do zabrania na imprezę zwierząt. Poważne lub powtarzające się wykroczenia poza obowiązujące zasady (np. kultury danego kraju, regulaminu hotelowego) mogą spowodować wykluczenie danej osoby z programu i/lub wykreślenie jej z listy gości hotelowych w ten sposób, że dalszy pobyt i powrót do domu będzie musiała ona odbyć we własnym zakresie i na swój koszt. Jeżeli Klient nie będzie w stanie ponieść kosztów pobytu i/lub powrotu we własnym zakresie EasyTravel zapewni Klientowi pomoc. Po zakończeniu imprezy turystycznej Klient zwróci EasyTravel rzeczywiste koszty poniesione z tytułu udzielenia pomocy z uwzględnieniem tego, co Organizator imprezy zaoszczędził. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za to, czy on sam i jego bagaż spełniają wszystkie warunki obowiązujące podczas podróży samolotem czy autokarem (np. rower, deska windsurfingowa itp). EasyTravel nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia powstałe z tego tytułu. EasyTravel może odstąpić od umowy wobec osób, które ze względu na stan nietrzeźwości lub z innych przyczyn nie powinny odbyć podróży lub w sposób wyraźny niestosownie zachowują się w stosunku do innych uczestników imprezy, rezydenta lub biura EasyTravel. Po zakończeniu imprezy turystycznej nastąpi rozliczenie pomiędzy EasyTravel kosztów dodatkowych poniesionych z winy Klienta i wartości świadczeń niewykorzystanych przez Klienta.

9. Odpowiedzialność i obowiązki EasyTravel.

EasyTravel dołoży wszelkich starań, aby organizowane imprezy odbywały się zgodnie z przedstawionym programem pobytu, określonymi w ofercie standardami i zachowaniem należytych zasad bezpieczeństwa. Podstawowe ubezpieczenie od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków jest wliczone w cenę wyjazdu. Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych każdy z Uczestników imprezy musi być ubezpieczony od KL i NW. Uczestnik imprezy może dodatkowo ubezpieczyć się do wyższej kwoty oraz w innym zakresie. EasyTravel jest zwolnione z obowiązku organizacji oraz zwrotu kosztów związanych z wcześniejszym, tzn. innym niż ustalony w Umowie powrotem Uczestnika imprezy do kraju, z winy Uczestnika. EasyTravel odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
• działaniem lub zaniechaniem klienta;
• działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
• siłą wyższą.
Odpowiedzialność EasyTravel za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej jest ograniczona do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta. Powyższe nie dotyczy szkód na osobie. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę wyrządzoną Klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest ograniczona w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

10. Rękojmia/Reklamacje.

Jeżeli usługa turystyczna nie jest świadczona albo jest świadczona niezgodnie z umową mogą Państwo zażądać usunięcia wad, zwracając się do lokalnego przedstawiciela Organizatora. Jesteśmy wówczas upoważnieni do zaspokojenia Państwa żądania poprzez świadczenie usługi zastępczej o co najmniej równej wartości. Możemy jednak odmówić Państwa żądaniom, jeśli wymagałyby od nas nieporównanie większych nakładów. Mogą Państwo zażądać obniżenia ceny podróży w przypadku, gdy usługi turystyczne nie były świadczone zgodnie z umową, a Państwu, z powodu poczynionych na miejscu zastrzeżeń przekazanych naszemu przedstawicielowi i potwierdzonych w protokole zgłoszenia zastrzeżeń, nie można przypisać zawinionego zaniechania. Sporządzenie protokołu nie jest jednoznaczne ze złożeniem reklamacji. Jeżeli atrakcyjność podróży zostanie poważnie obniżona ze względu na wady podróży i nie zapewnienie Państwu w odpowiednim terminie stosownego usunięcia wad albo ustalenie terminu nie jest potrzebne, bo usunięcie wad nie jest możliwe, lub odmówiono usunięcia wad albo rozwiązanie umowy jest uzasadnione z powodu Państwa szczególnych interesów, mogą Państwo wypowiedzieć umowę w formie pisemnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W razie ewentualnego wystąpienia wad w świadczeniu usług turystycznych są Państwo zobowiązani do uczynienia w ramach obowiązujących przepisów wszystkiego, co przyczyni się do usunięcia przeszkód i pozwoli zminimalizować ewentualnie powstałe szkody. W sytuacji, gdy bagaż Państwa został zagubiony lub uszkodzony w czasie przelotu samolotem, muszą Państwo bezwzględnie złożyć formularz zgłoszenia szkód („P. I. R.”) przewoźnikowi w miejscu przeznaczonym do tego przez linię lotniczą. Zgodnie z ogólnymi warunkami podróży lotniczych stosowanych przez linie lotnicze zgłoszenie szkód jest konieczne do zrealizowania Państwa roszczeń. W pozostałych przypadkach nasz przedstawiciel powinien zostać poinformowany. Nasz przedstawiciel nie jest upoważniony do uznawania roszczeń. Wszelkie roszczenia muszą nam Państwo przedstawić pisemnie listem poleconym, w ciągu miesiąca od ustalonego w umowie terminu zakończenia podróży na adres: EasyTravel Sp. z o.o., 01-645 Warszawa, ul. Krzysztofa Opalińskiego 12. Po upływie tego terminu mogą Państwo zgłosić nam roszczenia jedynie wówczas, gdy niedotrzymanie terminów nie było przez Państwa zawinione. Termin ten nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń, zagubienia bagażu w czasie przelotu. EasyTravel zastrzega sobie miesięczny okres rozpatrywania reklamacji.

11. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 r. numer 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. nr 223 poz. 2268 z 2004 r.) Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, przez właściwy miejscowo sąd. Nieważność pojedynczych postanowień umowy-zgłoszenia lub niniejszych Warunków nie narusza ważności całej umowy.